แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลา
  ใบลาพักผ่อน
  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  ใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน
  แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7100)
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
  แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน( แบบ 6006)
  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
  บันทึกขออนุมัติยืมเงินตามโครงการ
  บันทึกการนำส่งเงินยืม
  หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ใบมอบฉันทะ
  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  ใบสำคัญรับเงิน
  สัญญาการยืมเงิน 
  แบบรายงานการเดินทางเป็นหมู่คณะ (ครบชุด)
  แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการและยืมเงินราชการ
  แบบใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
  แบบหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประชุมอบรมและการลาศึกษาต่อ
  รายละเอียดการเขียนสัญญาลาศึกษาต่อในประเทศ
  แบบฟอร์สัญญาลาศึกษาต่อในประเทศ
  บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการและยืมเงินราชการ
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
แบบฟอร์มอื่นๆ
  แบบประเมินบุคคลและผลงาน (แบบใหม่)  ตอนที่ 1
  แบบประเมินบุคคลและผลงาน (แบบใหม่)  ตอนที่ 2
  คำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับข้าราชการใหม่
  แบบคำขอใช้งานอินเทอร์เน็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  ใบขออนุมัติส่งข้อความสั้น (SMS)
  ใบขออนุมัติส่งโทรสาร (FAX)
  ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์
  ใบขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์
  ใบเบิกครุภัณฑ์จากคลัง
  ใบเบิกพัสดุจากคลัง
  แบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม
  แบบขออนุมัติใช้รถยนต์
  แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
  แบบฟอร์มขอยืมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์
  แบบฟอร์มใบขอโอน
  แบบฟอร์มใบขอย้าย
แบบฟอร์มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
  เกณฑ์ประเมินสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์
  แบบประเมินสถานที่เพื่อออกกำลังกาย (ลานกีฬา)
  แบบประเมินสถานที่เพื่อออกกำลังกาย (ศูนย์กีฬา)
  แบบฟอร์มประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
  แบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

Copyright @ 2006  ptho.moph.go.th All rights reserved
Last Update   02 - 11 - 2012