ข้อมูลการฉีดวัคซีน จังหวัดพัทลุง

ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.01 น.

ฉีดวัคซีนทั้งหมด

216,195 โดส

4,364 โดส
36.84%

กลุ่มเป้าหมาย(100%) 131,598/357,180 คน


 AstraZeneca  85,108  โดส      เข็ม 1    18,545
      เข็ม 2    65,259
      เข็ม 3    1,304
 Pfizer, BioNTech  5,450  โดส      เข็ม 1    1,405
      เข็ม 2    1,306
      เข็ม 3    2,739
 Sinopharm  5,148  โดส      เข็ม 1    5,146
      เข็ม 2    1
      เข็ม 3    1
 Sinovac Life Sciences  120,489  โดส      เข็ม 1    106,502
      เข็ม 2    13,987
โรงพยาบาล เป้าหมาย(คน) อัตราการฉีด
(โดส/วัน)
ยอดจอง
(คิว)
เข็ม 1 (โดส) เข็ม 2 (โดส) เข็ม 3 (โดส) รวม 3 เข็ม
(โดส)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โรงพยาบาลพัทลุง 82,873 1,400 35,394 42,910

51.78

29,527

35.63

1,815

2.19

74,252
โรงพยาบาลกงหรา 26,099 360 14,820 7,487

28.69

4,279

16.40

182

0.70

11,948
โรงพยาบาลเขาชัยสน 31,355 600 15,531 11,978

38.20

8,222

26.22

248

0.79

20,448
โรงพยาบาลตะโหมด 21,458 300 7,011 6,574

30.64

3,786

17.64

193

0.90

10,553
โรงพยาบาลควนขนุน 57,379 900 21,054 17,096

29.79

9,930

17.31

456

0.79

27,482
โรงพยาบาลปากพะยูน 31,978 540 15,200 10,343

32.34

6,164

19.28

248

0.78

16,755
โรงพยาบาลศรีบรรพต 13,472 240 3,628 4,773

35.43

2,131

15.82

144

1.07

7,048
โรงพยาบาลป่าบอน 32,220 420 7,780 9,833

30.52

6,003

18.63

226

0.70

16,062
โรงพยาบาลบางแก้ว 16,536 300 4,772 5,945

35.95

3,040

18.38

160

0.97

9,145
โรงพยาบาลป่าพะยอม 24,567 360 10,154 8,142

33.14

4,535

18.46

217

0.88

12,894
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 19,243 300 6,820 6,517

33.87

2,936

15.26

155

0.81

9,608
รวม 357,180 5,720 142,164 131,598

36.84

80,553

22.55

4,044

1.13

216,195